Adslev Vandværk

Vi har vores indvindingstilladelse fra 2017 løbende til 2047 med tilhørende forsyningsområde og indvindingsområde.
Skanderborg kommunes regulativ for almene private vandværker.

De seneste vedtægter fra 2003.

Vandrørerne fordeler sig i landskabet således Ledningsnet 2004.

Tidligere indvindingsområde fra det hedengangne Århus amt
og vores Forsyningsområde i 2016 og Forsyningsområde i 1989.

Historie

Andelsselskabet Adslev Vandværk blev stiftet onsdag den 6.5.1936.

Den stiftende generalforsamling afholdtes i Adslev skole, og følgende bestyrelse blev valgt: gdr Chr. Mølgaard, forpagter Th. Hansen (præstegårdsforpagter) og H.N.Christiansen (fisker-Hans).
Til suppleant valgtes H. Hauberg Jensen, og til revisorer lærer Jensen og uddeler Jepsen.Th. Hansen var selskabets første formand og Chr. Mølgaard dets kasserer.

Vandafgiften for et hus måtte ikke overstige 20 kr./år., dog med undtagelse af brugsen, skolen og præsteboligen. Anlæg af vandværket blev overdraget til S. Berthelsen (Kolt Friskole) for en pris af 7.000 kr. Med få ændringer kopierede man vedtægterne fra Hårby Vandværk. Arbejdet påbegyndtes straks, og det blev finansieret ved et lån på 10.000,- kr. i Andelsbanken.
Ser man bort fra sletningen af sidste punktum i §7 er der ikke foretaget ændringer i vedtægterne. Der er imidlertid ved lovmæssige vedtagelser sket væsentlige indgreb, som tilsidesætter selskabets vedtægter, Eksempelvis fastsætter kommunen, hvilke husstande, der skal have vand fra værket, og det er ikke tilladt at afbryde forsyningen af vand til en ejendom, selvom den pågældende forbruger er i restance.
Den manglende a`jourføring af vedtægterne har således ingen praktisk betydning, idet vedtægterne i tilfælde af konflikt mellem disse og lovgivningen må vige. I tvivlstilfælde kan afgørelsen overlades til kommunens tekniske forvaltning, som det allerede er sket et par gange vedrørende ledningsføringen ved tilslutning af nye brugere.

Hæverten, der blev placeret ved Dørupvej, klarede opgaven frem til midten af halvtredserne. Af et generalforsamlingsnotat fra 1.6.1955 fremgår det, at man da besluttede at etablere vandværk med boring i byen, et projekt til ca. 30.000 Ved generalforsamlingen den 9.4.1956 diskuterede man imidlertid igen brøndboring ved byen eller pumpestation ved hæverten i Dørup. - Man vedtog at indhente tilbud på begge dele.

Den 26.11.1956 laver bestyrelsen aftaler med Holger Hauberg Jensen om at overtage "det af Holger Jensen oprettede vandværk" for en periode af 5 år, og dermed blev spørgsmålet om ny boring udskudt.
Den 15.1.1962, 25 år efter værkets start, var det på dagsordenen at stemme om fortsættelse eller nedlæggelse af vandværket. - Fortsættelse blev vedtaget med påbud til bestyrelsen om at lave ny aftale med Holger Jensen, rensning af vandet og eventuelt etablere nyt anlæg.
Den 13.3.1962 er spørgsmålet om nedlæggelse/fortsættelse igen taget op ved en ekstraordinær generalforsamling. Der blev forelagt 2 projekter til vurdering: Udbygning af nuværende anlæg for 70.000 kr. eller ny boring til 55.000 kr.

Sidste projekt blev vedtaget , samt nytegning af interessenter. Forslag til ny vandafgift blev fremlagt: Huse 140 kr, 260 kr for ejendomme og går de 460 kr. Der blev ikke tegnet et tilstrækkeligt antal interesserede. I stedet blev der opkrævet <95>½- års afgift ekstra til reparation af det bestående anlæg.

Den 28.11.1963 vedtager man at få foretaget en undersøgelse af vandkvaliteten, og i 1965 nedlagde man plastledning ud for Åge Holm, da det gamle rør var sprunget flere gange.
Problemerne tager således til, og den 21.5.1965 blev der afholdt generalforsamling i præstegården på foranledning af pastor Mikkelsen. I referatet herfra skriver lærer K.E.Jensen:"Der udspandt sig under mødet en livlig diskussion om vandværkets drift og navnlig mangel på samme."
Den 6.8.1965 er man igen samlet til generalforsamling i præstegården, og det blev besluttet at gå ind for et projekt med en boring i Adslev. Pris ca 32.000 kr for et "skrabet" anlæg med mulighed for senere udbygning.

Januar1966 blev der lavet aftale med Søren Madsen om eventuelt køb af grundstykke. På generalforsamlingen den 27.7.1966 blev det pålagt bestyrelsen: l) at søge vandindvindingsret og 2) at arbejde videre med nye vandafgifter efter retningslinier, som man fulgte ved Jexen Vandværk.
På et bestyrelsesmøde den 28.3.1967 opgør man omkostningerne ved opførelse af det nye værk. Det viste sig, at det optagne lån på 35.000 kr måtte forhøjes til 47.000 kr for at tingene kunne hænge sammen.

På generalforsamlingen den 5.4.1967 blev den nye fordelingsnøgle for afgifter vedtaget således:
Huse = 1 del, 1-10 tdl = l½ del, 11-20 tdl = 2 dele, 21-3o tdl = 2½
dele, 31-4o tdl = 3 dele, 41-5o tdl = 3½ del og over 5o tdl = 4 dele.
Foranlediget af en skrivelse fra landvæsenskommissionen blev det besluttet ved fælles hjælp at rense mergelgraven ved siden af værket "for at undgå lukning af værket subsidiært anmeldelse til politiet."

I april1968 vedtog bestyrelsen at nedlægge plastledning gennem en del af byen. - Den gældende aftale med Holger Jensen blev bragt til ophør. På en ekstraordinær generalforsamling den 2.3.1976 blev det vedtaget at udvide vandværket med endnu en boring, som finansieres ved optagelse af et nyt lån på 25.000 kr.

I foråret 76 blev 4 nye forbrugere ved Marielystvej tilsluttet mod, at man selv betalte ledning (63 mm pvc), og i efteråret blev ledningen fra Edslev langs Adslev Skovvej til Skovgården (Hans Jensen) fornyet (50 mm pvc), og Egon Møller og Bjerrum blev tilsluttet mod at betale hver en trediedel af omkostningerne ved ledningsfornyelsen.

Den 3.4.1979 vedtog bestyrelsen at forny ledningen til M.Mølgård (4oo m)

I 198o blev ny ejer af Holger Jensens hus tilsluttet, og i den forbindelse blev en del af ledningsnettet gennem byen udskifltet.Spejderhytten på Kollens Møllevej 23B blev tilsluttet i 1981 mod at B.N.Ebbesen fik refunderet sit udlæg ved etablering af ledning i forbindelse med egen tilslutning i 1969.
Ca. loo m ledning mellem Adslev og E.Albrektsen blev udskiftet til PEL. På generalforsamlingen den 15.6.1983 blev bestyrelsen opfordret til at undersøge, om der kunne gøres noget ved det periodiske trykfald, der forekommer hos enkelte forbrugere, især hos præstegårdsforpagteren.
Der blev i sommeren 1984 nedlagt en ekstra ledning i Bjertrup Skovvej, og dermed syntes vandtrykket at være tilfredsstillende for alle.Ligeledes blev vandværkdtaget fornyet, og der blev installeret lys og stikkontakt i huset i1984. - Spejderhytten Bjørnebo blev tilsluttet.
Vandmåler blev installeret ved værket 1985.

Herefter følger nogle år med stram økonomi og med lav vandafgift. De to boringer kører godt men kræver vedligeholdelse. Under ny formand Alice Møller forhøjes vandafgiften og vandværket oparbejder en formue, der senere skal vise sig rar at have til investering i nye hydroforer og filterrensningsanlæg for fjernelse af jern og mangan.
Dette sker i 2003
Der er nu 75 andelshavere og alle ejendomme i forsyningsområdet dækkes.
Evt. nye andelshavere kan kun komme ved nybyggeri i forsyningsområdet.
Der udskiftes vandure hos 75 forbrugere (efter 8 års reglen).